וועדת הביקורת

מפעל הפיס הנו חברה לתועלת הציבור. האסיפה הכללית של המפעל מינתה ועדת ביקורת.

חברי ועדת הביקורת הם:

 • גב' אסתר דומיניסיני – יו"ר
 • ד"ר אביגדור הדר – חבר
 • מר איתמר יער – חבר
 • עו"ד ענת חיים – חברה
 • רו"ח עמנואל אבנר – חבר

בהתאם לחוק החברות, תפקידי הועדה הם:

 1. לבדוק את תקינות פעולות מפעל הפיס ומוסדותיו, לרבות התאמת פעולות מפעל הפיס למטרותיו;
 2. לבדוק את השגת יעדי מפעל הפיס ביעילות ובחיסכון;
 3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;
 4. לעמוד על ליקויים בניהול מפעל הפיס, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של מפעל הפיס או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם;
 5. לבדוק את ענייניו הכספיים של מפעל הפיס , את פנקסי החשבונות שלו ואת תשלומי השכר בו, לרבות ייעוד כספי מפעל הפיס לקידום מטרותיו;
 6. להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי החוק;
 7. לבחון את מערך הביקורת הפנימית של מפעל הפיס ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה;
 8. לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו;
 9. לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי מפעל הפיס בקשר לליקויים בניהול ענייני המפעל ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;
 10. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות מפעל הפיס;
 11. להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור.

 
בנוסף מוטלים על הועדה תפקידים מסוימים לפי היתר האוצר. 
הועדה מסתייעת בעבודת המבקר הפנימי של המפעל ודנה בדוחות הביקורת ובדוחות אחרים המוגשים לה.