ייעוד, חזון וקוד אתי

ייעוד

 • קידום ופיתוח החברה והקהילה בישראל, בדגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית.
 • מימוש מטרות ציבוריות המותאמות לצרכים המתפתחים של החברה בישראל.
 • גיוס כסף לתועלת הציבור באמצעות עריכת הגרלות ומשחקי מזל המספקים חוויה ללקוחותינו.
 • מפעל הפיס, כארגון עסקי וחברתי, שואף להשיא ערך לבעליו, הרשויות המקומיות, ובאמצעותן לציבור הרחב, תוך הבנה שהמשחק הוא צורך אנושי מוכר ומקובל, אשר כרוך בסיכון פוטנציאלי של השתתפות שאינה מידתית.

חזון

משקיעים בחברה ומשחקים בהנאה

חזון זה בא לבטא את שאיפתנו המרכזית – השקעה בטיפוח וקידום החברה הישראלית, באמצעות משחקים והגרלות המספקים חווית הנאה ללקוחותינו.

אחריותנו הציבורית כלפי החברה הישראלית, מחייבת אותנו, יחד עם הרצון לפתח משחקים מהנים וחווייתיים, לשווק אותם ללקוחותינו באופן שיעודד צריכה מידתית ומבוקרת.

אחריות חברתית

מפעל הפיס, עובדיו, זכייניו ומשווקיו רואים עצמם אחראים לזהירות הנדרשת מן העיסוק בהגרלות המוניות.

עקרונות מנחים

 • לבחון ולשקלל את עיקרון המידתיות והאחריות בכל החלטה ופעולה אשר יש לה השפעה אפשרית על דפוסי הצריכה של לקוחותינו.
 • לפעול על מנת להשריש דפוסי צריכה מידתיים של מוצרינו על מנת לשמר את הנאת המשחק ללא גלישה לצריכה לא מידתית.

השקעה בחברה

מפעל הפיס ועובדיו רואים עצמם אחראים לקידום החברה בישראל בדגש על צמצום פערים חברתיים.

עקרונות מנחים

 • לפעול על מנת לממש את מירב הפוטנציאל של משאבי הפיס על מנת לקדם את החברה הישראלית ולצמצם פערים חברתיים.
 • לפעול ולתרום לקהילה ולחברה.

חשיבה עסקית

מפעל הפיס ועובדיו פועלים על יסוד שיקולים עסקיים המשיאים ערך לבעלי המניות, שהם הרשויות, ובאמצעותן לציבור הרחב.

עקרונות מנחים

 • החלטות המתקבלות על ידי בעלי תפקידים יכוונו על מנת להשיא ערך עסקי מרבי, תוך שמירה על אחריות חברתית.
 • כל בעל תפקיד יישאף לייעל את אופן ביצוע תפקידו ולשפר את תהליכי העבודה להם הוא שותף.

יוזמה וחדשנות

מפעל הפיס ועובדיו מעודדים יוזמה וחדשנות בכל תחומי העשייה.

עקרונות מנחים

 • לבחון רעיונות לשיפור ושינוי מתוך נקודת מבט אוהדת ומקדמת.
 • לשאוף ליצור פתרונות אשר חדשנות מהווה מרכיב מרכזי בהם.
 • להיות חשוף למגמות וחידושים בתחום המקצועי ולבחון את היכולת לשלבם בפעילות מפעל הפיס. 
 • ליזום פעילויות ותהליכים, על מנת לקדם פתרון בעיות לעמוד ביעדים ולהשיא ערך.

מקצועיות

מפעל הפיס, עובדיו זכייניו ומשווקיו, פועלים במומחיות ובהתאם לאמות מידה מקצועיות גבוהות.

עקרונות מנחים

 • לשאוף להפגין ידע ומיומנויות גבוהות בתחום העיסוק. 
 • להציב סטנדרטים גבוהים לביצוע בכל תחום פעילות.
 • לבחון באופן מתמיד שיטות, תהליכי עבודה וכן נהלים ולפעול על מנת לשפרם במידת הצורך.
 • ללמוד ולהיות בחזית הידע בתחום המקצועי.  
 • יחידות נותנות שירות – לשאוף למתן שירות מעולה.
 • יחידות מקבלות שירות – לסייע ולשתף פעולה עם נותן השירות על מנת להבטיח את יכולתו לספק את התוצר המבוקש.
 • זכיינים – לספק חווית שירות ללקוחותינו.

שקיפות

מפעל הפיס, עובדיו, זכייניו ומשווקיו מחויבים לפעול בשקיפות תוך שמירה על צנעת הפרט.

עקרונות מנחים

 • דיווח שלם ומהימן למנהלים ולגופי ביקורת פנימיים וחיצוניים.
 • סיוע אקטיבי למתן מידע לציבור בכל בקשה שהוגשה במסגרת חוק חופש המידע.
 • הפצת מידע יזום ע"י הפיס, לציבור הרחב ולעובדים, בערוצי מידע רלבנטיים.
 • עידוד עובדינו, משווקינו וזכיניינו לדווח גם במצבים בהם נעשתה טעות או התגלתה בעיה / תקלה.
 • שמירה על צנעת הפרט.
 • הצגת מידע מהימן ללקוחותינו אודות מוצרי ההגרלה.

כבוד האדם

מפעל הפיס, עובדיו, זכייניו ומשווקיו מכבדים את הערכים, התרבות ואורח החיים של כל מי שבאים עמו בדברים.

עקרונות מנחים

 • לבחון ברגישות את ההשפעה העתידית של כל החלטה ופעולה בהיבטי כבוד האדם וכבוד הדדי.
 • להפגין כבוד הדדי גם במצבי אי הסכמה. 
 • להיות קשוב ולגלות פתיחות כלפי משוב. 
 • לסייע ולתרום באופן אקטיבי להצלחתם של אחרים.
 • לגלות אכפתיות ורגישות כלפי צרכיו של האחר וזאת ללא התניה של קבלת תמורה.

ממלכתיות

מפעל הפיס ועובדיו רואים עצמם פועלים לטובת הכלל, בהגינות ובזהירות מפני כל מראית עין של אפליה.

עקרונות מנחים

 • לפעול על מנת לממש את משאבי הפיס באופן הוגן וללא משוא פנים.
 • לפעול בהתאם למדיניות, הקריטריונים ותהליכי העבודה המבטיחים את איכות הפעולות והתוצרים.

הערכים והעקרונות מכתיבים כללי התנהגות

מטרת כללי ההתנהגות היא להגדיר באופן מעשי את הציפיות ההתנהגותיות מכל הפועלים במסגרת מפעל הפיס, בכל תחום פעילות ובכל זמן.

כללי התנהגות אלו נגזרים מהערכים והעקרונות שפורטו לעיל, בכל אחד ממעגלי הפעילות ומערכות היחסים.

כללי התנהגות

עובד מפעל הפיס:

 • ייעשה כמיטב יכולתו על מנת לממש את הייעוד ומטרות המפעל.
 • יקבל על עצמו אחריות מלאה למילוי תפקידו כראוי, בהתאם לציפיות מנהליו ולהגדרת תפקידו.
 • יימלא את תפקידו במקצועיות ובענייניות, בכנות ובהגינות, באדיבות וברגישות ותוך שמירה על כבוד האדם.
 • ישאף לשפר את איכות הביצוע, ליזום ולשנות.
 • ישתף פעולה עם עמיתיו ויתרום להצלחתם.
 • ידווח אמת.
 • יפעל בהתאם לערכי מפעל הפיס גם מחוץ לשעות עבודתו.

מנהל במפעל הפיס:

 • יהיה קשוב לצרכיהם של עובדיו ויפעל על מנת ליצור אצלם נכונות ומוטיבציה לביצוע תפקידם.
 • יציב סטנדרטים גבוהים של ביצוע.
 • יממש את אחריותו בהיבטי קבלת החלטות והובלה נחושה של תהליכי היישום.
 • יינטר ויבקר את איכות הביצוע.
 • ישמש דוגמה אישית.

צוות הנהלת מפעל הפיס:

 • יראו עצמם אחראים למימוש הייעוד, החזון והקוד האתי של מפעל הפיס.
 • ישקללו בהחלטותיהם את האיזון הנדרש שבין עסקיות לבין מידתיות.
 • יפעלו מתוך תפיסת עולם רחבה הבוחנת את כלל צורכי הארגון.
 • יפעלו כצוות בשיתוף פעולה מלא.
 • יקבלו החלטות בהתאם לכללי ההיתר של מפעל הפיס ומתוך בחינת מידע ונתונים נדרשים.
 • ישמשו דוגמה אישית.

עובדי מפעל הפיס הפועלים מול ספקים חיצוניים:

 • יראו את עצמם כנציגי מפעל הפיס הפועלים במסגרת המדיניות הארגונית ויפעלו בהתאם לכל נוהל או הוראה.
 • ישמרו על המוניטין של מפעל הפיס.
 • יבחנו כל הצעה / פעולה במידה בה היא תורמת למיצוי המשאבים של מפעל הפיס ולהגשמת מטרותיו.
 • ינהגו בתום לב, באמינות, בהגינות ומתוך עקרון כבוד האדם.
 • יתרחקו מכל חשש ומראית עין של ניגוד עניינים.
 • יפתחו יחסים המאפיינים באמון ושיתוף פעולה לטובת השאת ערך לכל השותפים.

עובדי מפעל הפיס הפועלים מול רשויות מקומיות:

 • יפעלו בשיתוף פעולה על מנת להשיא את מירב הערך לתושבי הרשות המקומית.
 • יקבלו החלטות בהתאם לכללי ההיתר של מפעל הפיס ומתוך בחינת מידע ונתונים נדרשים.
 • יספקו שירות מעולה לנציגי הרשות.
 • יראו את עצמם כנציגי מפעל הפיס הפועלים במסגרת המדיניות הארגונית ויפעלו בהתאם לכל נוהל או הוראה.
 • יתרחקו מכל חשש ומראית עין של ניגוד עניינים.

עובדי מפעל הפיס הפועלים מול גופים ממשלתיים:

 • יראו את עצמם כנציגי מפעל הפיס הפועלים במסגרת המדיניות הארגונית ויפעלו בהתאם לכל נוהל או הוראה.
 • יפעלו בשקיפות ובשיתוף פעולה על מנת להשיא ערך מרבי.
 • יקבלו החלטות בהתאם לכללי ההיתר של מפעל הפיס ומתוך בחינת מידע ונתונים נדרשים.

עובדי מפעל הפיס הפועלים מול גופי ביקורת פנימיים וחיצוניים:

 • יספקו את מירב המידע אך תוך הקפדה על צנעת הפרט וכבוד האדם.
 • ישתפו פעולה עם גוף הביקורת על מנת למצות את המירב מהבדיקה והמשוב.
 • יפעלו על מנת ליישם את ממצאי הביקורת והמשוב.

עובדים, מנהלים, משווקים וזכיינים הבאים במגע ישיר או עקיף עם לקוחות מפעל הפיס:

 • ישמרו על המוניטין של מפעל הפיס ויפעלו בהתאם לקוד האתי (הכללי של מפעל וזה העוסק בהרחבה בערכים ובעקרונות של דרך ההתנהלות מול לקוחות הפיס) המדיניות ונהלי הפיס.
 • ינהגו בתום לב, באמינות, בהגינות ומתוך עקרון כבוד האדם.
 • ישמשו דוגמה אישית.

זכיינים:

 • לא ייפנו לקטינים בהצעת רכישה של מוצרים.
 • לא ייפלו לקוחות על בסיס אתני, לאומי, מין, אוריינטציה מינית או גיל (למעט קטינים). 
 • לא יעודדו רכישת מוצרים כאמצעי להתאושש מהפסדי עבר. 
 • לא יציגו ללקוח את ההשתתפות בהגרלה  כתחליף לעבודה, הקלה על קשיים כספיים או חברתיים, להשקעה פיננסית, כאמצעי להשגת בטחון כלכלי או כהשקעה החוזרת לקהילה.
 • לא ימכרו בהקפה, בתשלומים או באמצעות נתינת אשראי.
 • לא יעודדו לקוח לרכוש מוצרים מעבר ליכולתו.
 • יציגו מידע מהימן ומדויק על חוקי המשחק, סיכויי הזכייה והפרסים.
 • יימנעו מהצגת מצג שווא לגבי יכולת הלקוח להשפיע על סיכויי הזכייה בגלל ידע או יכולת וכן כי סיכויי הזכייה עולים כתלות במספר המשחקים בהם ישתתף הלקוח.
 • ייטפלו באופן יסודי בכל תלונה או תופעה חריגה, יפיקו מתוכה לקחים והם יוטמעו בתהליכי העבודה והמכירה של הזכיינים.

ערכי הקוד האתי

ערכי ייעוד

אחריות חברתית - מפעל הפיס, עובדיו, זכייניו ומשווקיו רואים עצמם אחראים לזהירות הנדרשת מן העיסוק בהגרלות המוניות.

השקעה בחברה - מפעל הפיס ועובדיו רואים עצמם אחראים לקידום החברה בישראל בדגש על צמצום פערים חברתיים.

חשיבה עסקית - מפעל הפיס ועובדיו פועלים על יסוד שיקולים עסקיים המשיאים ערך לבעלי המניות, שהם הרשויות, ובאמצעותן לציבור הרחב.

ערכי שיטה

יוזמה וחדשנות - מפעל הפיס ועובדיו פועלים על יסוד שיקולים עסקיים המשיאים ערך לבעלי המניות, שהם הרשויות, ובאמצעותן לציבור הרחב.

מקצועיות - מפעל הפיס, עובדיו זכייניו ומשווקיו, פועלים במומחיות ובהתאם לאמות מידה מקצועיות גבוהות.

שקיפות - מפעל הפיס, עובדיו, זכייניו ומשווקיו מחויבים לפעול בשקיפות תוך שמירה על צנעת הפרט.

ערכי מסגרת

כבוד האדם - מפעל הפיס, עובדיו, זכייניו ומשווקיו מכבדים את הערכים, התרבות ואורח החיים של כל מי שבאים עמו בדברים.

ממלכתיות - מפעל הפיס ועובדיו רואים עצמם פועלים לטובת הכלל, בהגינות ובזהירות מפני כל מראית עין של אפליה.