הודעה על שינויים בתוכנית הגרלה ל"מנוי פיס"

הודעה על שינויים בתוכנית הגרלה ל"מנוי פיס" שפורסמה בילקוט פרסומים מספר 7219 מיום 3/3/2016, כ"ג באדר א' התשע"ו, עמוד 3952 (להלן: "תוכנית ההגרלה")

החל ביום 19/10/2017 הגרלה מספר 48/17 תוחלף שיטת ההגרלה המפורטת בתוכנית מהגרלה מכנית להגרלה ממוחשבת. להלן יפורטו השינויים בתוכנית ההגרלה הנובעים משינוי זה:

פרק ב' – סוגי ההגרלות והיקף ההנפקה:

 • סעיף 3(ג) – מועד ההגרלה ישונה לשעה 10:30 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף זה.
 • סעיף 4(ב) – יימחק ובמקומו יירשם: "כל הגרלה חודשית תהיה חלק מההגרלות הרגילות ותיערך ביחד עם ההגרלה הרגילה באותו יום".

פרק ח' – הנוהל לקראת ביצוע הגרלה

 • סעיף 25 (ב) יימחק ובמקומו יירשם: "בלילה לפני ההגרלה תוכנס המדיה הקובעת של כרטיסי המנויים הזכאים להשתתף בהגרלה, חתומה לתוך כספת וירטואלית ולא תהיה גישה אליה אלא בידי נציגו המוסמך לכך של המפעל ביחד עם נציגו המוסמך לכך של רואה החשבון שימונה למטרה זו".

פרק ט' – ביצוע ההגרלות וסוגי הפרסים

 • סעיף 26(ב) יימחק כולו.
 • סעיף 28 יימחק ובמקומו יירשם סעיף 28 חלופי בנוסח הבא:
 • 28. רישום ופרסום תוצאות ההגרלות ועריכת קובץ הזכיות
  • (א) בכל אחת מההגרלות יופק דוח ממוחשב שיכלול את הכרטיסים שעלו בגורל באותה ההגרלה וכן מספר הפרס לו זכאי בעל כרטיס זוכה. (פרס 1, 2, וכו').
  • (ב) הדוח הממוחשב שיודפס לאחר ההגרלה, ייבדקו תוצאות ההגרלה מול הקובץ הקובע של הזכאים להשתתף בהגרלה ולאחר מכן יאושר בחתימה על ידי רו"ח חיצוני ונציג אגף בקרה. לאחר אישור דוח התוצאות הם יהיו התוצאות הקובעות לקביעת הזוכים.
  • (ג) בהקדם האפשרי לאחר קיומה של כל הגרלה יפרסם המפעל את תוצאותיה, וזאת בהודעה בה יפורט כל כרטיס מנוי שעלה בגורל באותה הגרלה וכן סכום הפרס או מהות הפרס שבו הוא מזכה.
  • (ד) המפעל ינהל במחשב המרכזי קובץ זוכים, לכל הגרלת מנויים שיכיל את נתוני הכרטיסים הזוכים ואת הפרסים שבהם זכו בכל אחת מההגרלות ["קובץ הזכיות"].
  • (ה) קובץ הזכיות יהיה סופי ובלתי ניתן לערעור, והמפעל לא יקבל כל בקשה בנושא, זולת בקשה לקיום בירור כאמור בסעיף 29(א).

עדכונים בנספח א' לתוכנית ההגרלה (החל מעמוד 3965):

סעיף 6 (מכונת ההגרלה – תיאור כללי) יימחק ובמקומו יירשם סעיף 6 חלופי בנוסח הבא:

 • מכונת ההגרלה
  • (א) לשם ביצוע ההגרלות ישתמש המפעל ב"מכונת הגרלה" - מחשב הגרלה מיוחד העומד בתקן אבטחת מידע וזאת בהתייחס לסעיף 26(ג);
  • (ב) ההגרלה תתבצע בצורה ממוחשבת עפ"י תוכנת מחולל מספרים אקראיים, שתעלה בגורל את המספרים הזוכים.
  • (ג) לאחר ביצוע ההגרלה במכונת ההגרלה, יועברו תוצאות ההגרלה למערכת המקוונת, והמערכת המקוונת תשלח את התוצאות לידיעת הציבור במקומות עליהם יחליט מפעל הפיס מעת לעת.
  • (ד) אם תחול תקלה בפעולתה התקינה של מכונת ההגרלה הממוחשבת, יחולו הוראות סעיף 26 (ד) לתוכנית.

סעיף 7 (אופן ביצוע ההגרלות הרגילות) יימחק ובמקומו יירשם סעיף 7 חלופי בנוסח הבא:

 • אופן ביצוע ההגרלות הרגילות
 • (א) העלאתם בגורל של הכרטיסים וייחוד הפרסים בגינם בהגרלות הרגילות תיעשה ע"י הפעלת מחשב ההגרלה כך, שב"אשנבים" יופיע מספר המייצג את הכרטיסים שעלו בגורל, וביחידת התצוגה יוצג באותו זמן הפרס שעלה בגורלו של כל כרטיס כזה, כאמור בסעיפים הקטנים (ב) (ג) ו (ד).
 • (ב) לגבי הפרסים הראשון השני והשלישי שיועלו בכל הגרלה רגילה, תבוצע העלאת הכרטיסים בנפרד לגבי כל אחד הפרסים ותבוצע העלאת אך ורק הכרטיסים שמשתתפים בהגרלה, ע"י הפעלת מחשב ההגרלה כך, שבששת "האשנבים" יופיע מספר בן 6 ספרות, והופעתו של מספר זה, בקריאת ספרותיו משמאל לימין, יחשב כעלייתו בגורל של כרטיס שמספרו זהה למספר שהופיע ב"אשנבים".
 • (ג) לגבי פרסים מהסוגים האחרים (מהסוג הרביעי עד השמיני) שיועלו בהגרלה הרגילה, תבוצע העלאת הכרטיסים בקבוצות שהמפעל יקבע, בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו, ע"י הפעלת מחשב ההגרלה כך, שב"אשנבים" יופיע מספר המורכב מ"ספרות סופיות", בכמות המפורטת בטבלה שבסעיף (4 א) לגבי אותו סוג פרס (לפי העניין),והופעתו של מספר זה, בקריאת ספרותיו משמאל לימין, תיחשב כעלייתם בגורל, בכל קבוצה וקבוצה, של כל הכרטיסים אשר "הספרות הסופיות" של מספריהם (לפי העניין), בקריאתם משמאל לימין, זהות לספרות שיופיעו ב"אשנבים" כאמור, והפרס שיוצג באותו זמן ביחידת התצוגה ייחשב כפרס שעלה בגורלם של אותם הכרטיסים (בין שהם כלולים ב"קובץ המנויים התקף" ובין אם לאו).
 • (ד) לגבי הפרס התשיעי יועלו בכל הגרלה רגילה שתי קבוצות כרטיסים נפרדות : קבוצה אחת בתחום ה"ספרות הסופיות" מ-0 עד 4, והקבוצה השנייה בתחום ה"ספרות הסופיות" מ-5 עד 9.
 • (ה) באותו סוג של פרס באותה הגרלה לא יעלה בגורל מספר שכבר עלה בגורל.

בסעיף 8 (הפרסים בהגרלות החודשיות ואופן ביצוען) יחולו השינויים הבאים:
סעיף 8(ב) יימחק כולו
סעיף 8(ד) יימחק ויוחלף בנוסח הבא:

 • 8(ד) "בהגרלות החודשיות ישתתפו אך ורק כרטיסי המנוי הכלולים ב"קובץ המנויים הזכאים להשתתף בהגרלה" במועד קיומה של אותה הגרלה הרגילה וחודשית".

סעיף 9 (הפעלה מחדש של מכונות ההגרלה במקרים מסויימים) יימחק כולו.

עמרי לוטן
המנהל הכללי של מפעל הפיס