פרסים בהגרלות החודשיות למנויים

שינוי מספר 1.

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 37 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016", שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219 מיום 3.3.2016 בעמ' 3952 ["התכנית המקורית"] על שינוי מבנה סל הפרסים.

בהתאם לסעיף 8 לנספח א' לתכנית, החל מהגרלה 35/2017 שתתקיים ביום 27/7/2017 תתווסף רמת פרס חודשית בה יעלו בגורל כמות כרטיסי מנוי כמפורט בטבלה שלהלן, שכל אחד מהם יזכה בפרס חפצי כמפורט בטבלה: 

סוג פרסמס' כרטיסים זוכים בפרס מסוג זהסכום הפרס מסוג זה בש"חס"כ סכום הפרסים בש"חמספר משיכותמספר ספרות 
פרס חודשי 25 טיסות ונופש זוגי לניו יורק כ-20,000 כ-500,000  25 כל 6 הספרות

  
פרטים נוספים ניתן לקבל במוקד שירות הלקוחות של מפעל הפיס.