הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' 3088-3083

 1. מפעל הפיס מודיע בזה כי בהתאם לסעיפים 23(ב): סעיף קטן 1.9 ו-1.10 לתכנית "לוטו" 2011 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8/5/11 בעמ' 4108 ("התכנית החדשה") הוא יבצע מהלך של הגדלת פרסי המשנה בהגרלות הלוטו הבאות:
  1. הגרלה 3083 בתאריך 11/12/18
  2. הגרלה 3084 בתאריך 13/12/2018
  3. הגרלה 3085 בתאריך 15/12/2018
  4. הגרלה 3086 בתאריך 18/12/2018
  5. הגרלה 3087 בתאריך 22/12/2018
  6. הגרלה 3088 בתאריך 25/12/2018
 2. פרסי המשנה 8-3 יוגדלו ב-50% בהתאם לרשום מטה:
  1. הפרס השלישי בהגרלה - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס הרביעי בהגרלה - 1.71% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת. הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס החמישי בהגרלה - 2.97% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס השישי בהגרלה - 6.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס השביעי בהגרלה - 10.26% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השמיני - סך 15 ₪ לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 ₪ לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 3. לא יחול שינוי בשיעור הפרס הראשון והפרס השני.
 4. השינוי כמפורט בסעיף 2 לעיל יישאר בתוקף עד לתום ההגרלה השישית בסדרה בתאריך 25/12/2018.
הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות