הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' 3088-3083

 1. מפעל הפיס מודיע בזה כי בהתאם לסעיפים 23(ב): סעיף קטן 1.9 ו-1.10 לתכנית "לוטו" 2011 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8/5/11 בעמ' 4108 ("התכנית החדשה") הוא יבצע מהלך של הגדלת פרסי המשנה בהגרלות הלוטו הבאות:
  1. הגרלה 3083 בתאריך 11/12/18
  2. הגרלה 3084 בתאריך 13/12/2018
  3. הגרלה 3085 בתאריך 15/12/2018
  4. הגרלה 3086 בתאריך 18/12/2018
  5. הגרלה 3087 בתאריך 22/12/2018
  6. הגרלה 3088 בתאריך 25/12/2018
 2. פרסי המשנה 8-3 יוגדלו ב-50% בהתאם לרשום מטה:
  1. הפרס השלישי בהגרלה - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס הרביעי בהגרלה - 1.71% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת. הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס החמישי בהגרלה - 2.97% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס השישי בהגרלה - 6.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס השביעי בהגרלה - 10.26% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השמיני - סך 15 ₪ לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 ₪ לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 3. לא יחול שינוי בשיעור הפרס הראשון והפרס השני.
 4. השינוי כמפורט בסעיף 2 לעיל יישאר בתוקף עד לתום ההגרלה השישית בסדרה בתאריך 25/12/2018.
הודעות סטטוטוריות
18 בפברואר 2019

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי ב"מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 3
24 בדצמבר 2018

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 2
27 בנובמבר 2018

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2019

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2019 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות מתאריך 14/02/2017
4 בנובמבר 2018

הודעה לציבור על הפסקת הגרלת הקינו

החל מיום 23/11/2018 תופסק לחלוטין הפעלת הגרלת הקינו ומכירת כרטיסי השתתפות להגרלת הקינו
30 בספטמבר 2018

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (18) 3061

מפעל הפיס מודיע בזה, כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר 3060/18 - יוגדלו פרסי המשנה בהגרלת הלוטו מספר 3061/18 שתתקיים ביום ג' 2/10/2018
לעוד הודעות סטטוטוריות