הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס׳ 2

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות נספח א' לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016", שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219, מיום 3/3/2016 בעמ' 3952, לרבות תיקוניה שפורסמו בילקוט הפרסומים מאז ועד היום (*) (להלן –"התכנית"), על שינוי דגם "מכונית הפרס", שיחול החל מהגרלה מס' 59/2018, שתיערך בתאריך 25/12/2018 ואילך, כדלקמן:

  1. בכל הגרלה שבועית יחולקו שתי מכוניות – מכונית אחת לכל אחד מן הזוכים בפרס השני.
  2. שתי המכוניות, שיחולקו כפרס שני בכל הגרלה שבועית, יהיו מתוצרת OPEL דגם קרוסלנד 1.2 טורבו אוטומט.
  3. עלותה למפעל של כל אחת משתי מכוניות הפרס כ –160,000 ₪ (כולל גילום).
הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות