הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס׳ 2

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות נספח א' לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016", שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219, מיום 3/3/2016 בעמ' 3952, לרבות תיקוניה שפורסמו בילקוט הפרסומים מאז ועד היום (*) (להלן –"התכנית"), על שינוי דגם "מכונית הפרס", שיחול החל מהגרלה מס' 59/2018, שתיערך בתאריך 25/12/2018 ואילך, כדלקמן:

  1. בכל הגרלה שבועית יחולקו שתי מכוניות – מכונית אחת לכל אחד מן הזוכים בפרס השני.
  2. שתי המכוניות, שיחולקו כפרס שני בכל הגרלה שבועית, יהיו מתוצרת OPEL דגם קרוסלנד 1.2 טורבו אוטומט.
  3. עלותה למפעל של כל אחת משתי מכוניות הפרס כ –160,000 ₪ (כולל גילום).