הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי ב"מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 3.

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות סעיף 37 ולנספח א' לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016", שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219, מיום 3/3/2016 בעמ' 3952, לרבות תיקוניה שפורסמו בילקוט הפרסומים מאז ועד היום (*) (להלן – "התכנית"), על שינוי ב"מכונית הפרס", שיחול החל מהגרלה מס' 08/2019, שתיערך בתאריך 21/2/2019 ואילך ועד להודעה אחרת, כדלקמן:

  1. שתי המכוניות, שיחולקו כפרס שני בכל הגרלה שבועית, יהיו מתוצרת Peugeot דגם פיג'ו 208 אקטיב.
  2. עלותה למפעל של כל אחת משתי מכוניות הפרס כ- 150,000 ₪ (כולל גילום מס).

עמרי לוטן
מנהל כללי

הודעות סטטוטוריות
24 בדצמבר 2018

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 2
9 בדצמבר 2018

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' 3088-3083

בהתאם לסעיפים 23(ב): סעיף קטן 1.9 ו-1.10 לתכנית "לוטו" 2011 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8/5/11 בעמ' 4108 ("התכנית החדשה") מפעל הפיס יבצע מהלך של הגדלת פרסי המשנה בהגרלות הלוטו
27 בנובמבר 2018

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2019

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2019 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות מתאריך 14/02/2017
4 בנובמבר 2018

הודעה לציבור על הפסקת הגרלת הקינו

החל מיום 23/11/2018 תופסק לחלוטין הפעלת הגרלת הקינו ומכירת כרטיסי השתתפות להגרלת הקינו
30 בספטמבר 2018

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (18) 3061

מפעל הפיס מודיע בזה, כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר 3060/18 - יוגדלו פרסי המשנה בהגרלת הלוטו מספר 3061/18 שתתקיים ביום ג' 2/10/2018
לעוד הודעות סטטוטוריות