הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי ב"מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 3.

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות סעיף 37 ולנספח א' לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016", שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219, מיום 3/3/2016 בעמ' 3952, לרבות תיקוניה שפורסמו בילקוט הפרסומים מאז ועד היום (*) (להלן – "התכנית"), על שינוי ב"מכונית הפרס", שיחול החל מהגרלה מס' 08/2019, שתיערך בתאריך 21/2/2019 ואילך ועד להודעה אחרת, כדלקמן:

  1. שתי המכוניות, שיחולקו כפרס שני בכל הגרלה שבועית, יהיו מתוצרת Peugeot דגם פיג'ו 208 אקטיב.
  2. עלותה למפעל של כל אחת משתי מכוניות הפרס כ- 150,000 ₪ (כולל גילום מס).

עמרי לוטן
מנהל כללי