הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016

שינוי מס' 4.

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות סעיף 37 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016[*] , שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219, מיום 3/3/2016 בעמ' 3952 (להלן – התכנית), על שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות הכול כמפורט להלן:

החל מחודש יולי, מהגרלה 31/2019 שתתקיים ביום א' בתמוז התשע"ט (4 ביולי 2019) יחולו בתכנית ההגרלה השינויים הבאים:

 1. הפרס השביעי ישונה כך שיועלה בגורל פרס בסכום של 60 שקלים חדשים וזאת על ידי העלאתם בגורל של 3 ספרות אחרונות ב- 54 משיכות, כל זאת בהתאם לטבלה המפורטת להלן:
  סוג פרסמס' כרטיסים זוכים
  בפרס מסוג זה
  סכום הפרס
  מסוג זה בש"ח
  ס"ה סכום
  הפרסים בש"ח
  מספר משיכותמספר הספרות
  פרס שביעי כ-31,320 60 ₪ כ-1,879,200 ₪ 54 3 סופיות
 2. הפרסים השמיני והתשיעי – יבוטלו.
 3. בהתאם לשינויים המפורטים לעיל, סעיף 30 יעודכן, כך שבמקום הרישה בסעיף יבוא "בפרס זה צבירת מינימום פירושה – צבירה של פרסים שסכומם הכולל שווה לפחות לסך של 60 (שישים) שקלים חדשים".

תחילת תוקף ותחולה
השינויים לפי הודעה זו ייכנסו לתוקפם ביום א' בתמוז התשע"ט (4 ביולי 2019) (להלן – יום התחילה), ויחולו על סל הפרסים לגבי הגרלות החל מיום התחילה ואילך.

[*] י"פ התשע"ו, עמ' 3952.

עמרי לוטן
מנהל כללי