הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016

שינוי מס' 4.

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות סעיף 37 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016[*] , שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219, מיום 3/3/2016 בעמ' 3952 (להלן – התכנית), על שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות הכול כמפורט להלן:

החל מחודש יולי, מהגרלה 31/2019 שתתקיים ביום א' בתמוז התשע"ט (4 ביולי 2019) יחולו בתכנית ההגרלה השינויים הבאים:

 1. הפרס השביעי ישונה כך שיועלה בגורל פרס בסכום של 60 שקלים חדשים וזאת על ידי העלאתם בגורל של 3 ספרות אחרונות ב- 54 משיכות, כל זאת בהתאם לטבלה המפורטת להלן:
  סוג פרסמס' כרטיסים זוכים
  בפרס מסוג זה
  סכום הפרס
  מסוג זה בש"ח
  ס"ה סכום
  הפרסים בש"ח
  מספר משיכותמספר הספרות
  פרס שביעי כ-31,320 60 ₪ כ-1,879,200 ₪ 54 3 סופיות
 2. הפרסים השמיני והתשיעי – יבוטלו.
 3. בהתאם לשינויים המפורטים לעיל, סעיף 30 יעודכן, כך שבמקום הרישה בסעיף יבוא "בפרס זה צבירת מינימום פירושה – צבירה של פרסים שסכומם הכולל שווה לפחות לסך של 60 (שישים) שקלים חדשים".

תחילת תוקף ותחולה
השינויים לפי הודעה זו ייכנסו לתוקפם ביום א' בתמוז התשע"ט (4 ביולי 2019) (להלן – יום התחילה), ויחולו על סל הפרסים לגבי הגרלות החל מיום התחילה ואילך.

[*] י"פ התשע"ו, עמ' 3952.

עמרי לוטן
מנהל כללי

הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות