הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש אוגוסט 2019 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016

שינוי מס' 5

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות סעיף 37 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016 ² (להלן – התכנית), על שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות הכול כמפורט להלן:

 1. שינוי סל הפרסים לחודש אוגוסט 2019
  ב-5 ההגרלות שיתקיימו בחודש אוגוסט 2019 (להלן – הגרלות אוגוסט 2019), יוגרלו הפרסים המפורטים בטבלה שבסעיף 1.2, בשווי כולל של כ- 22,000,000 שקלים חדשים, וזאת במקום כל רמות הפרסים הכלולות בסל הפרסים כפי שמפורטות בסעיף 4(א) לנספח א' בתכנית (להלן – סל הפרסים הקבוע).
  1. הפרס הראשון בכל אחת מהגרלות אוגוסט 2019, יהיה פרס - "100,000 ₪ בכל שנה למשך 10 שנים", המורכב מתשלום חד שנתי של 100,000 שקלים חדשים ברוטו לשנה למשך 10 שנים, שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום ויבוצע ממנו ניכוי מס במקור בהתאם לשיעור הקבוע בחוק (להלן – שיעור המס הקובע).
   הפרס יוענק בכפוף לאמור להלן:
   א. מנוי שזכה בפרס כאמור, יקבל הודעה ממפעל הפיס על זכייתו ויוזמן להופיע במשרדי מפעל הפיס, לשם קבלת הודעת זכייה מפורטת ולשם חתימה על מסמכים המפרטים את תנאי מימוש הזכייה.
   ב. על פי אישור רשות המיסים, הזכייה טעונה ניכוי מס במקור שאותה מנכה מפעל הפיס.
   ג. הזוכה יהיה רשאי לבחור בין קבלת הפרס בסכומים ובתשלומים הנקובים לעיל, או בסכום מהוון בתשלום בודד המחושב לפי שיעור היוון של 1% לשנה.
  2. להלן מועדי ההגרלות וכמות הפרסים הראשונים שיתקיימו במהלך חודש אוגוסט 2019:
   תאריךמס' הגרלהכמות הפרסים בסך 100,000 ₪ למשך 10 שנים
   8/8/2019 36/2019 5
   15/8/2019 37/2019 4
   22/8/2019 38/2019 4
   27/8/2019 39/2019 4
   29/8/2019 40/2019 5
   סה"כ 22
  3. הגרלת כל הפרסים שבטבלה דלעיל תבוצע כך שכל אחד מהם יעלה בגורלו של אחד המנויים הנכללים בקובץ המנויים התקף, ואשר היה מנוי פעיל בתכנית "מנוי פיס" בעת קיום הגרלות ממספר 36/19 עד 40/19 הכלול בקובץ המנויים הקובע לאותה הגרלה.
   העלאתם בגורל של הפרסים בכל הגרלה תבוצע על ידי העלאתם של כל 6 הספרות.
 2. אופן התשלומים:
  1. תשלומי הפרסים להגרלות אוגוסט 2019 יועברו אך ורק בהעברה בנקאית לחשבון הבנק הרשום במערכת מנוי פיס.
  2. התשלום הראשון של כל פרס יהיה בתוך 30 ימים ממועד הזכייה או עד 15 ימים מיום הגעת הלקוח למשרדי מפעל הפיס, לפי המועד המאוחר מביניהם.
  3. יתרת 9 התשלומים הבאים ישולמו כמפורט להלן: 100,000 שקלים חדשים (ברוטו) - מדי שנה בחודש אוגוסט, החל משנת 2020.
  4. במקרה של פטירת הזוכה, יהיו יורשיו זכאים לקבל את הפרס הראשון כשהוא מהוון כאמור, באותם התנאים כפי שהזוכה היה זכאי, לפי העניין.
  5. אפשרות להיוון הזכייה
   הזוכה יהיה זכאי לבקש את היוון סכום הפרס כאמור בסמוך לאחר קבלת ההודעה על הזכייה, או לאחר מכן לקראת כל מועד תשלום שנתי, וזאת באמצעות מסירת הודעה מוקדמת בכתב למפעל הפיס, כמפורט להלן:
   א. במקרה של בקשת היוון שתבוא לפני מועד התשלום הראשון, יהיה בסיס החישוב להיוון הסכום החד פעמי מחושב על בסיס התאריך ט"ו באלול התשע"ט (15 בספטמבר 2019).
   ב. זוכה אשר יבקש לבצע היוון מהתשלום השני ואילך, יוכל לבקש להוון את יתרת זכייתו לפחות 60 יום לפני מועד יום התשלום בכל שנה, ובסיס ההיוון יהיה תאריך יום התשלום בהתאם לסעיף 2.3.
 3. תחילת תוקף
  מועד תחילתו של השינוי לפי סעיף 1 ביום כ"ט בתמוז התשע"ט (1 באוגוסט 2019), והוא יהיה בתוקף עד תום חודש אוגוסט 2019.
 4. החזרת "סל הפרסים הקבוע" לקדמותו
  מובהר בזה, כי השינוי לפי סעיף 1 להודעה זו יחול רק במהלך חודש אוגוסט 2019, וכי החל מיום א' באלול התשע"ט (1 בספטמבר 2019) (הגרלה מס' 41/19), יחזור "סל הפרסים הקבוע" לקדמותו, כפי שפורסם בתכנית ההגרלה המקורית.
 5. שונות
  יודגש כי האמור בהודעה זו אינו ממצה את כל התנאים הקבועים בתכנית.

² י״פ התשע״ו, עמ׳ 3952