תקנון השתתפות בהגרלה מיוחדת של מנוי פיס - דצמבר 2019

מפעל הפיס מכריז בזה על הגרלה מיוחדת למנויי הפיס, לפי הכללים הבאים:

 1. כללי
  ההגרלה המיוחדת, כפי שיפורט להלן, תתקיים על-פי הוראות סעיף 12 לתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219 מיום 3.3.2016, בעמוד 3952 ואילך על עדכוניה ותיקוניה (להלן: "תכנית ההגרלה").
 2. הפרסים
  בהגרלה המיוחדת יעלו בגורל שוברי קנייה בסכומים של 140 ₪, בהתאם למפורט בטבלה מטה, אותם יוכלו הזוכים לממש ברשתות שונות ברחבי הארץ.
 3. הזכאות להשתתפות בהגרלה מיוחדת וכמות הפרסים להגרלה
  מנוי, כהגדרתו בתוכנית ההגרלה, אשר עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה המיוחדת, כמפורט בטבלה מטה, זכאי להשתתף בהגרלה מיוחדת בהתאם לכמות הכרטיסים הרשומים תחת מספר תעודת הזהות של המנוי.
  לדוגמה, מנוי בעל ותק של 32 חודשים אשר מחזיק 3 כרטיסי מנוי יהיה זכאי להשתתף 3 פעמים בהגרלה המופיעה בטבלה.
  המנויים הזכאים להשתתף בהגרלהכמות פרסים שיחולקו בהגרלהשווי הפרס שיחולק (₪)שווי כולל של סכום הפרסים שיחולקו בהגרלה (₪)קיום ההגרלה בחודש
  בהתאם לזמן שעבר מהמועד בו נקלט כרטיס המנוי הראשון במערכות מפעל הפיס ועד לסגירת *הקובץ הקובע להגרלה בהתאם לכמות כרטיסי המנוי שברשותם כ- 20,000 140 כ-2,000,000 דצמבר 2019
  עד 36 חודשים בעלי כרטיס מנוי אחד ומעלה
 4. אופן ביצוע ההגרלה
  1. לצורך ביצוע ההגרלה יופק ביחס להגרלה המיוחדת "קובץ קובע" של כרטיסי המנוי הזכאים להשתתפות בהגרלה מיוחדת זו.
  2. ההגרלה תבוצע כפי שמתבצעות הגרלות המנויים השבועיות.
  3. ההגרלה תבוצע ע"י ההעלאה בגורל של ספרות סופיות של כרטיסי המנוי, באופן אשר יותאם לכמות הפרסים בהגרלה, כאמור בסעיף 3 לעיל.
  4. כרטיסי המנוי שספרותיהם הסופיות יעלו בגורל יזכו את המנויים בפרסים מסוג שוברי קנייה.
  5. ההגרלה המיוחדת תזוהה באופן ייחודי על ידי מספר זיהוי. מספר הזיהוי יהיה מורכב ממספר הגרלת מנוי פיס שתתקיים באותו השבוע.
 5. אופן קבלת הפרסים
  למנוי שיזכה בפרס, תישלח הודעה המבשרת לו על הזכייה בפרס בצירוף שובר הקנייה, וזאת באמצעות דואר או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו של מפעל הפיס.
 6. תנאים נוספים
  1. זוכה בפרס לא יהיה זכאי לפרס חלופי או שווה ערך או לכל תמורה אחרת.
  2. תוצאות ההגרלה המיוחדת יפורסמו באתר האינטרנט של מפעל הפיס ו/או באמצעי תקשורת אחרים, עליהם יוחלט ע"י מפעל הפיס.
 7. מוקד שירות לקוחות
  1. מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות הוא: 6940177- 03.
  2. שעות הפעילות של המוקד יהיו כדלקמן: ימים א' – ה': 08:30–16:00; יום ו' 08:00- 12:30.
 8. עיון בתקנון
  כל אדם רשאי לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של מפעל הפיס.

למען הסר ספק, הגרלה המיוחדת באה בנוסף על ההגרלות הקיימות בתוכנית ההגרלה.

אביגדור יצחקי
יו"ר הדירקטוריון