הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בהמשך להודעה שניתנה לציבור מיום 16/6/17 ובהתאם לפרק ה' להיתר מפעל הפיס לעריכת הגרלות ביום 14/2/2017, מובהר בזאת כי החל מיום 1/1/2020 בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה (להלן: "הסכום המזערי"), יחולו ההוראות הבאות:

  1. במעמד הרכישה חלה על המשתתף החובה להקליד, באמצעות מקלדת נומארית המוצבת בנקודות המכירה, את ארבע הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות שלו (כולל ספרת ביקורת) או לתושב חוץ את ארבעת הספרות האחרונות של הדרכון או תעודת מסע לפי העניין (להלן: "מספר זיהוי").
  2. הקלדת הספרות במקלדת הנומארית באחריות המשתתף בלבד. על המשתתף לוודא כי ארבעת הספרות האחרונות של מספר הזיהוי הוקלדו נכון.
  3. על מנת לשמור על פרטיותו של המשתתף, מספר הזיהוי אשר הוקלד ירשם ע"ג כרטיס ההשתתפות כקוד מוצפן (להלן: "הקוד המוצפן") כך שלא ניתן יהיה לזהות ו/או לחשוף את פרטי המשתתף.
  4. לא יופק כרטיס השתתפות אשר סכום הזכייה האפשרי בו עולה על הסכום המזערי, אלא אם כן הוקלד מספר הזיהוי על ידי המשתתף.
  5. מפעל הפיס, לא יעשה כל שימוש, פנימי או חיצוני, במספר הזיהוי שהוקלד או בקוד המוצפן המופיעים ע"ג כרטיס ההשתתפות אלא לצורך אימות זהותו של משתתף המחזיק בכרטיס זוכה.
  6. מספר הזיהוי אשר הוקלד על ידי המשתתף ו/או הקוד המוצפן לא יישמרו על ידי מפעל הפיס במאגר מידע כלשהו, זמני ו/או קבוע.
  7. זכייה של כרטיס ההשתתפות בסכום העולה על הסכום המפורט בסעיף 4 לעיל תשולם בבית מפעל הפיס בלבד, בכפוף לכך שהזוכה המזוהה הציג לפירעון את כרטיס ההשתתפות הזוכה ואת התעודה מכוחה הוקלד מספר הזיהוי, לרבות צילום התעודה, בהתאם להנחיות מפעל הפיס.
  8. חרף האמור לעיל, במידה שקיימת אי התאמה בין מספר הזיהוי לקוד המוצפן ינהג מפעל הפיס בהתאם להנחיות שיינתנו לו מאת הרשויות המוסמכות.
  9. במועד פרסום הודעה זו עומד הסכום המזערי על סך של 15,000 ₪. בהתאם להיתר לעריכת ההגרלות רשאי שר האוצר לשנות את גובה הסכום המזערי בצו לפי סעיף 10ב(ב)(3) לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967.

בברכה,

אביגדור יצחקי
יו"ר הדירקטוריון

הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
11 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (19)3203

מפעל הפיס מודיע בזה, כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר- 3202/19 יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלת הלוטו מספר 3203/19
לעוד הודעות סטטוטוריות