הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות סעיף 37 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016" (להלן - התכנית), על שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות הכול כמפורט להלן:

 1. שינוי סל הפרסים לחודש מרץ 2020
  ב-5 ההגרלות שיתקיימו בחודש מרץ 2020 [להלן - "הגרלות מרץ 2020"], יוגרלו הפרסים המפורטים בטבלה שבסעיף 1.2, בשווי כולל של כ- 22,000,000 ₪, וזאת במקום כל רמות הפרסים הכלולים בסל הפרסים כפי שמפורטות בסעיף 4 א' לנספח א' ["סל הפרסים הקבוע"], ובסעיף 8 לנספח א' (הפרסים בהגרלה החודשית).
  1. הפרס הראשון בכל אחת מהגרלות מרץ 2020, יהיה פרס - "10,000 ₪ ברוטו (צמוד למדד) בכל חודש למשך 10 שנים", (10,000 ₪ * 120 תשלומים חודשיים רצופים) המורכב מתשלום חודשי של 10,000 ₪ ברוטו לחודש למשך 10 שנים (צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום) ויבוצע ממנו ניכוי מס במקור וזאת בהתאם לשיעור הקבוע בחוק, (להלן: "שיעור המס הקובע"), הפרס יוענק בכפוף לאמור להלן:

   (א) מנוי שזכה בפרס כאמור, יקבל הודעה מהמפעל על זכייתו ויוזמן להופיע במשרדי מפעל הפיס, לשם קבלת הודעת זכייה מפורטת ולשם חתימה על מסמכים המפרטים את תנאיי מימוש הזכייה.

   (ב) עפ"י אישור רשות המיסים, הזכייה טעונה ניכוי מס במקור שאותה מנכה מפעל הפיס.

   (ג) הזוכה יהיה רשאי לבחור בין קבלת הפרס בסכומים ובתשלומים הנקובים לעיל, או בתשלום בודד בערך נומינלי.

  2. להלן מועדי ההגרלות וכמות הפרסים הראשונים שיתקיימו במהלך חודש מרץ 2020:
   תאריךמס' הגרלהכמות הפרסים בסך 10,000 ₪ ברוטו מדי חודש למשך 10 שנים
   5/3/2020 11/2020 4
   12/3/2020 12/2020 4
   19/3/2020 13/2020 3
   24/3/2020 14/2020 3
   26/3/2020 15/2020 4
   סה"כ 18
  3. הגרלת כל הפרסים שבטבלה דלעיל תבוצע כך שכל אחד מהם יעלה בגורלו של אחד המנויים הנכללים בקובץ המנויים התקף, ואשר היה מנוי פעיל בתכנית "מנוי פיס" בעת קיום הגרלות ממספר 11/20 עד 15/20 הכלול בקובץ המנויים הקובע לאותה הגרלה. העלאתם בגורל של הפרסים בכל הגרלה תבוצע ע"י העלאתם של כל 6 הספרות.
  4. תכנית ההגרלה המלאה, על שינויה, לרבות השינוי נשוא הודעה זו מפורסמים באתר מפעל הפיס www.pais.co.il ובמשרדי מפעל הפיס.
 2. אופן התשלומים:
  1. תשלומי הפרסים להגרלות מרץ 2020 יועברו אך ורק בהעברה בנקאית לחשבון הבנק הרשום במערכת מנוי פיס.
  2. התשלום הראשון של כל פרס יהיה תוך 30 ימים ממועד הזכייה או עד 30 ימים לאחר הגעת הלקוח למשרדי מפעל הפיס, לפי המועד המאוחר מבניהם.
  3. יתרת התשלומים הבאים ישולמו כמפורט להלן: 10,000 ₪ (ברוטו) - מדי חודש בחודשו, החל מהחודש העוקב לתשלום הראשון בשנת 2020.
  4. במקרה של פטירת הזוכה, יהיו יורשיו זכאים לקבל את הפרס הראשון בפדיון מוקדם ובתשלום בודד כאמור, באותם התנאים כפי שהזוכה היה זכאי, לפי העניין.
  5. אפשרות לפדיון מוקדם של הזכייה:
   הזוכה יהיה זכאי לבקש פדיון מוקדם של סכום הפרס כאמור בסמוך לאחר קבלת ההודעה על הזכייה, או לאחר מכן לקראת כל מועד תשלום חודשי, וזאת באמצעות מסירת הודעה מוקדמת בכתב לאגף הכספים, לצורך חתימה על טופס מתאים.
 3. תחילת תוקף
  מועד תחילתו של השינוי לפי סעיף 1 ביום ה' באדר התש"פ (1 במרץ 2020), והוא יהיה בתוקף עד תום חודש מרץ 2020.
 4. החזרת "סל הפרסים הקבוע" לקדמותו -
  מובהר בזה, כי השינוי לפי סעיף 1 להודעה זו יחול רק במהלך חודש מרץ 2020, וכי החל מיום ז' בניסן התש"פ (1 באפריל 2020), (הגרלה מס' 16/20), יחזור "סל הפרסים הקבוע" לקדמותו, כפי שפורסם בתכנית ההגרלה המקורית.
 5. שונות
  יודגש כי האמור בהודעה זו אינו ממצה את כל התנאים הקבועים בתכנית ההגרלה האמורה לעיל.

אביגדור יצחקי
יו"ר דירקטוריון